rodičia s deťmi, dôchodok

Rodičovský dôchodok – Ako o neho požiadať v tomto roku

V Českej republike aj na Slovensku došlo od roku 2023 k niekoľkým drobným zmenám v systéme
vyplácanie dôchodkov. V oboch krajinách, ktoré časť svojich novodobých dejín strávili v spoločnom štáte, sa
jedna z úprav týka zohľadnenia počtu vychovaných detí seniorom, respektíve osobu poberajúcu penziu.
Napriek tomu nejde o úpravy totožné. Zatiaľ čo v Česku sa začalo vyplácať takzvané výchovné, na Slovensku
si rodičia, ktorí už sú v penzii, môžu polepšiť o takzvaný rodičovský dôchodok alebo rodičovský
bonus.
Cieľom českého výchovného i slovenského rodičovského dôchodku je aspoň čiastočne zlepšiť finančné
situáciu seniorov, ktorí počas svojho života vychovali deti, čo ich na nejaký čas vyradilo z pracovnej
kariéry a následne sa to negatívne prejavilo na výške im priznanej penzie. Výška dôchodku je totiž závislá
ako na dobe poistenia, tak na výške odvádzaného poistného na dôchodkové zabezpečenie počas profesijnej
dráhy.

Čítajte tiež: Recenzia brokera BitMarkets

Obsah:

Rodičovský dôchodok – výška a trvanie

Zatiaľ čo v Českej republike je od roku 2023 k bežnej penzii vyplácané ešte takzvané výchovné vo výške
500 korún mesačne za každé vychované dieťa, Slovensko sa snaží vyššie spomínanú „nespravodlivosť“
kompenzovať iným nástrojom, ktorým je práve rodičovský dôchodok, respektíve rodičovský bonus.
Slovenský rodičovský bonus sa od českého výchovného líši v tom, ako je určená jeho výška. České
výchovné je dané paušálnou sumou, slovenský rodičovský bonus je stanovený ako podiel z príjmu
dieťaťa. Konkrétna výška rodičovského bonusu činí 1,5 percenta jednej dvanástiny súčtu vymeriavacích
základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádzal roku, z ktorého bolo zaplatené poistné
na dôchodkové poistenie. Túto čiastku si rodičia nedelia, ale Sociálna poisťovňa ju oplatí každému zvlášť.
Zároveň je výška rodičovského bonus obmedzená maximálne do výšky 21,80 eur mesačne, čo tvorí 1,5
percentá z 1,2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu.
Rodičovský dôchodok ale bude vyplácaný len tomu rodičovi, ktorý už poberá starobný dôchodok, invalidný
dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, alebo výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.
Poďme si výšku rodičovského dôchodku ukázať na niekoľkých modelových príkladoch.
Príklad prvý: Príjemcovi rodičovského dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu 1.
januára 2023. Vychoval jedno dieťa, ktoré malo vymeriavací základ za kalendárny rok 2021 v sume 12
000 eur. Z tejto sumy je určená suma rodičovského dôchodku nasledovne: Jedna dvanástina úhrnu
vymeriavacieho základu je 1 000 eur (12 000 : 12 = 1 000). 1,5 percenta z tejto jednej dvanástiny potom
predstavuje výšku rodičovského dôchodku, ktorá v tomto prípade je 15 eur mesačne (1 000 x 1,5 % =
15).
Príklad druhý: Maximálna suma rodičovského důchodu sa v roku 2023 stanovuje zo všeobecného
vymeriavacieho základu (VVZ) platného pre rok 2021. VVZ pre rok 2021 je 14 532 eur. Jedna
dvanástina z 14 532 eur je 1 211 eur (14 532 : 12 = 1 211). 1,2-násobok VVZ je 1 453,20 eur (1 211 x
1,2 = 1 453,20). 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku VVZ potom činí 21,80 eur mesačne (1453,20 x 1,5
% = 21,798 ≐ 21, 80). V roku 2023 je maximálna čiastka rodičovského dôchodku teda stanovená na
21,80 eur mesačne.

Neprehliadnite: Recenzia brokera Zetano

Ďalšou dôležitou otázkou je, ako dlho nárok na rodičovský dôchodok vlastne trvá. Všeobecne platí, že
Sociálna poisťovňa bude tento nárok preverovať každý kalendárny rok. Ak teda nárok na
rodičovský dôchodok vznikol v roku 2023, Sociálna poisťovňa ho znovu posúdi v roku 2024 a pokiaľ
podmienky pre získanie rodičovského dôchodku boli opäť splnené, bude vypočítaná jeho nová výška

z vymeriavacích základov zpred dvoch rokov, teda z roku 2022. Ak naopak úrady zistia, že podmienky už
splnené neboli, rodičovský dôchodok prestanú vyplácať až do doby, než opäť naň vznikne nárok.

euro, dôchodok

Podmienky pre získanie rodičovského dôchodku

Všeobecne vzaté, z vyššie uvedeného vyplýva, že na rodičovský bonus má nárok rodič, ktorý už dosiahol
vekové hranice pre odchod do starobného dochodku a zároveň je príjemcom niektorého z uvedených
dôchodkov. A zároveň dieťa príjemcu rodičovského dôchodku odvádzalo poistné na dôchodkové poistenie
Sociálnej poisťovni v roku 2021.
Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023. V prvom roku, teda v roku 2023,
rozhodne Sociálna poisťovňa o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do konca septembra tohtoročného
roku. Rozhodne o ňom iba v prípade, že príjemcovi nárok na rodičovský dôchodok skutočne vznikne.
Sociálna poisťovňa v takom prípade príjemcu rodičovského dôchodku upovedomí písomne.

rodičia s dieťaťom, dôchodok

Ako požiadať o rodičovský dôchodok

O rodičovský dôchodok nie je potrebné žiadať. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi
dieťaťa (poistenci) Sociálna poisťovňa prizná automaticky. Samozrejme za predpokladu, že pre jeho
priznania boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky.
Môže však nastať situácia, kedy si deti potenciálnych príjemcov rodičovského dôchodku neprajú, aby
ich rodičia tento dôchodok poberali. V takom prípade v zákone existuje možnosť, ako dať túto vôľu
najavo. Dieťa musí najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka zaslať Sociálnej poisťovni
vyplnený formulár „Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok“, v ktorom
uvedie, že si neželá, aby jeho rodič rodičovský dôchodok poberal. Zároveň vo formulári uvedie osobu,
ktoré chce výplatu rodičovského dôchodku povedať, čo je osoba, do starostlivosti ktorej bolo dieťa zverené.

Rodičovský dôchodok – Potrebné dokumenty

Ako už bolo povedané, o rodičovský dôchodok netreba nikde žiadať. Jediný prípad, kedy dochádza ku
komunikáciu s úradmi, je práve vyjadrenie nesúhlasu s tým, aby biologickí rodičia poberali rodičovský
dôchodok od detí, ktoré ale boli zverené do starostlivosti niekomu inému. V takom prípade je nutné
doručiť už spomínané „Vyhlásenie“ na Sociálnu poisťovňu.

babička s deťmi, rodičovský bonus

Rodičovský dôchodok – pár rád na záver

Na záver si poďme zhrnúť najdôležitejšie informácie. Nárok na rodičovský dôchodok vzniká rodičom,
ktorí už dosiahli vekovú hranicu pre odchod do starobného dochodku a sú príjemcami niektorého z dôchodkov.
Teda starobného, invalidného alebo výsluhový dôchodok.
Rodičovský dôchodok je priznaný ale len tomu rodičovi, ktorého dieťa dva roky pred potenciálnym priznaním
nároku na rodičovský dôchodok pracovalo a odvádzalo poistné na sociálne zabezpečenie.
O rodičovský dôchodok nie je nutné žiadať, Sociálna poisťovňa ho začne vyplácať automaticky, pokiaľ
boli splnené podmienky pre jeho priznanie.
Výška rodičovského dôchodku je 1,5 percenta z jednej dvanástiny súčtov vymeriavacích základov
dieťaťa v príslušnom kalendárnom roku. Maximálna výška rodičovského dôchodku je potom stanovená na
1,5 percenta jednej dvanástiny 1,2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu. Pre rok 2023 robí
táto maximálna hranica 21,80 eur mesačne.
Výplata rodičovského dôchodku trvá vždy jeden rok s tým, že každý ďalší kalendárny rok Sociálna
poisťovňa znovu overuje, či sú aj naďalej splnené podmienky na priznanie rodičovského dôchodku.

TIP: naučte sa investovať s Tradematics

Môže sa stať, že v roku 2023 bude dôchodok priznaný, v roku 2024 odobraný (pretože dieťa nemalo
v roku 2022 zdaniteľný príjem), ale v roku 2025 môže byť rodičovský dôchodok opäť priznaný.
Pokiaľ si dieťa praje, aby rodičovský dôchodok namiesto jeho biologických rodičov poberali rodičia
adoptívne, prípadne osoby, do ktorých starostlivosti bolo dieťa zverené, môže to Sociálnej poisťovni oznámiť
prostredníctvom Vyhlásenia fyzickej osoby pre účely nároku na rodičovský dôchodok. Vyhlásenie musí
byť doručené do konca februára kalendárneho roka. A to aj v prípade, keď dieťa chce svoje už vydané
Vyhlásenie vziať späť, čo je možné urobiť.
Zároveň platí, že keď rodič dieťaťa už poberá rodičovský dôchodok, nevzniká tým povinnosť dieťaťa
odvádzať väčšie percento zo svojich príjmov do systému sociálneho zabezpečenia. To je dobré vedieť, pretože
výplata rodičovského dôchodku nie je zdrojom potenciálneho medzigeneračného napätia. Deti tak svojim
rodičom nemusí vyčítať, že kvôli nim odvádzajú viac do systému, aby rodičia mohli dostávať rodičovský
dôchodok.

Článok je dostupný aj na webovej stránke forex.sk.