Pre poskytovanie služieb v rámci investovania je dôležité, aby bol subjekt regulovaný, resp. vedel sa preukázať povolením na tento typ činnosti. V rámci SR rozhoduje o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb Národná banka Slovenska.

Poskytovatelia investičných služieb v rámci Slovenska

S rozvojom online médií a mobilných aplikácií si ľudia rýchlo zvykli používať tieto nástroje na platenie. Podobne sa digitálne technológie stali súčasťou poskytovania finančných služieb vrátane investovania. To sa prostredníctvom online aplikácií stalo takou samozrejmosťou, že mnohí ľudia zabúdajú na základnú vec: preveriť si subjekt, ktorému chcú zveriť svoje údaje alebo poslať finančné prostriedky. To, že má niekto chytľavú reklamu, ešte neznamená, že môže na Slovensku pôsobiť vo financiách alebo mať oprávnenie poskytovať finančné služby. Zhrňme si preto, čo by mal každý občan, ktorý uvažuje o investovaní, vedieť o regulácii skôr, ako niekomu zverí svoje údaje alebo peniaze.

Pre poskytovanie služieb v rámci investovania je dôležité, aby bol subjekt regulovaný, resp. vedel sa preukázať povolením na tento typ činnosti. V rámci SR rozhoduje o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb predkladajú zakladatelia obchodníka s cennými papiermi Národnej banke Slovenska, ak zákon o cenných papieroch neustanovuje inak. Ak o povolenie na vznik a činnosť obchodníka s cennými papiermi žiada banka, predkladá žiadosť predstavenstvo banky.

Je dôležité poznamenať, že povolenie na poskytovanie investičných služieb je platné vo všetkých členských štátoch EU a oprávňuje obchodníka s cennými papiermi poskytovať povolené činnosti na území iného členského štátu prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb.

Môžeme povedať, že najdôležitejším subjektom v rámci poskytovania investičných služieb je Národná banka Slovenska (NBS), ktorá vykonáva od roku 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom sú upravené zákonom o dohľade nad finančným trhom. NBS sa stala súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý vznikol k 1. januáru 2011, a ktorý zabezpečuje dohľad nad finančným systémom Európskej únie.

Obchodníci s cennými papiermi 

Už názov spoločnosti, vám pomôže rozoznať, že sa jedná o poskytovateľa investičných služieb, pretože obchodné meno obchodníka s cennými papiermi musí obsahovať označenie „obchodník s cennými papiermi“ alebo skratku „o.c.p.“. Iné spoločnosti nemôžu vo svojom obchodnom mene používať toto označenie.

V Slovenskej republike upravuje podmienky vzniku, činnosti a zániku obchodníka s cennými papiermi zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.

Predmetom činnosti takejto spoločnosti je poskytovanie jednej alebo viacerých investičných služieb klientom alebo výkon jednej alebo viacerých investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska.

V praxi sa môžete stretnúť so samostatným finančným agentom a viazaným finančným agentom. Tieto subjekty môže obchodník s cennými papiermi využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu.

Ochrana klienta

Obchodník s cennými papiermi musí dodržiavať určité pravidlá v rámci vzťahu s klientom. Čo sa týka majetku klienta, tak ten nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi nesmie využiť zverené peňažné prostriedky a finančné nástroje klientov vo vlastný prospech, čo neplatí, ak s takýmto použitím klient súhlasil.

Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť klientovi jeho zaradenie do kategórie:

  • neprofesionálny klient
  • profesionálny klient 
  • oprávnená protistrana 

Úlohou obchodníka s cennými papiermi je získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií. Taktiež ho musí oboznámiť s konkrétnym typom finančného nástroja alebo investičnej služby, preskúmať jeho finančnú situáciu a jeho investičné ciele a na základe týchto získaných informácií odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi najvhodnejšie investičné služby a finančné nástroje s prihliadaním na jeho úroveň vedomostí.

Peter Svoreň, executive director Apme FX

Jeden komentář

Komentáře jsou uzavřeny.