Profit/Loss – „P/L“ – Gain/Loss – (Zisk/Strata)

Zrealizovaný (uzavretý) zisk alebo strata z uzavretých obchodných pozícií spolu s teoretickým ziskom alebo stratou z obchodov, ktoré ešte neboli uzavreté.