Economic indicator (Ekonomický ukazovateľ)

Vládou vydávaná štatistika indikujúca súčasný ekonomický rast a stabilitu. Bežne používané ukazovatele sú: miera nezamestnanosti, hrubý domáci produkt (Gross Domestic Product -GDP), inflácia.