Aktíva

Majetok je základný pojem, ktorý sa využíva nielen v účtovníctve. Aktíva možno charakterizovať ako majetok firmy, ktorý možno rozdeliť do niekoľkých kategórií, a to na dlhodobé, krátkodobé a ostatné aktíva. Dlhodobý majetok je charakteristický tým, že firme zostáva dlhšie ako jeden rok. Patrí sem dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý finančný majetok. Obežné, čiže krátkodobé, aktíva zostávajú vo firme menej ako jeden rok a sú to klasicky rôzne zásoby, pohľadávky a peňažné prostriedky. Ostatné aktíva sú zaznamenané na aktívnych účtoch časového rozlíšenia a sú to napríklad: náklady budúcich období a príjmy budúcich období.